Reglement

1. Doelstelling

De bibliotheek van de Volkssterrenwacht Urania staat ten dienste van de leden en is tevens vrij toegankelijk voor bezoekers en niet-leden. Boeken, tijdschriften, audiovisuele middelen en uitbreidingsactiviteiten over sterrenkunde, weerkunde en aanverwante wetenschappen zijn in een geest van objectiviteit aangepast aan de informatieve, recreatieve en educatieve behoeften van de leden en bezoekers.

2. Plaats

De bibliotheek en leeszaal zijn ondergebracht in een lokaal van de Volkssterrenwacht. In de bibliotheekleeszaal mag de studiesfeer niet worden verstoord. Onder geen beding is het toegelaten dit lokaal te gebruiken als eet-, drink- en conversatieplaats. Enkel in geval van heirkracht kunnen leden van de Volkssterrenwacht - met een minimum aan personen en mits inachtneming van rust, kalmte en orde - samenspraken houden in het lokaal.

De dienstdoende bibliothecaris kan, wanneer daartoe gegronde redenen bestaan, een gebruiker(s) de toegang tot de bibliotheek ontzeggen.

3. Algemene gebruiksvoorwaarden

Voor het uitlenen van boeken, videobanden, diareeksen en cassettes dient men te beschikken over een lezerskaart. Leden van de Volkssterrenwacht bekomen deze lezerskaart kosteloos, zij is inbegrepen in het lidgeld.

Niet-leden kunnen een lezerskaart bekomen mits een bijdrage van 10,00 EUR voor volwassenen en 5,00 EUR voor jongeren. Lezerskaarten aangeschaft voor 30 juni zijn geldig tot 1 november van het lopend jaar. Lezerskaarten aangeschaft vanaf 1 juli zijn geldig tot 1 november van het volgend jaar. Met het aanvragen van een lezerskaart verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een kopie ontvangt bij inschrijving. De ontleningen zijn voor elkeen gratis.

Het inzien van boeken, tijdschriften, krantenmapjes is vrij. Ieder lid en/of iedere bezoeker van de Volkssterrenwacht mag dit alles raadplegen in de bibliotheek-leeszaal tijdens de openingsuren van de bibliotheek of wanneer een hoofdbibliothecaris of een andere verantwoordelijke aanwezig is. De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op de dienstdoende bibliothecaris.

Uitleningen kunnen alleen gebeuren indien de bibliothecaris of een aangestelde verantwoordelijke aanwezig is.

4. Openingsuren

De bibliotheek is geopend voor raadpleging en uitlening:

elke dinsdag, donderdag (behalve in juni en tijdens de schoolvakanties) en vrijdag: telkens van 19u45 tot 22u30;elke woensdag van 14u00 tot 16u00;op zaterdag van 09u00 tot 12u00, enkel indien er activiteiten van de jeugdwerking voorzien zijn;bij korte cursussen kan de bibliotheek worden geopend volgens voorafgaande afspraak met de bibliothecaris.

5. Uitlening

Uitleningen kunnen enkel gebeuren aan personen in het bezit van een lezerskaart.

Boeken voorzien van een rode markering komen niet in aanmerking voor uitlening. De uitleningstermijn bedraagt vier weken. Deze termijn kan twee keren verlengd worden met eenzelfde periode. Deze verlenging wordt enkel toegestaan indien ondertussen geen andere vraag voor het betrokken werk werd ingediend bij de bibliothecaris of een aangestelde verantwoordelijke. Bovendien moet de persoon die om een verlenging vraagt het betrokken boek bij zich hebben.

Gebruikers van de bibliotheek mogen maximaal 5 werken (boeken, video's e.a.) in leen hebben.

In geen geval mag een uitgeleend boek aan derden worden doorgegeven. Indien uitgeleende werken per post terugbezorgd worden, dient dit aangetekend te gebeuren.

Voor leden van de Volkssterrenwacht die cursussen volgen die niet wekelijks plaatsvinden in de lokalen van de Volkssterrenwacht, kan de bibliothecaris een andere regeling voor de uitleentermijn treffen.

6. Boetes en schadevergoedingen

Voor werken die te laat ingeleverd worden, wordt door de bibliothecaris of de aangestelde verantwoordelijke een geldboete gevraagd: deze boete bedraagt 0,50 EUR per week per uitgeleend artikel uit de bibliotheek. Verlies van een dia wordt met 1,25 EUR per dia aangerekend. Bij het verlies van een video of van een cassette wordt de totale aankoopprijs van de video of cassette gevraagd.

Indien een uitgeleend boek beschadigd werd of verloren ging, mag van de uitlener de volledige prijs voor de aanschaf van een nieuw exemplaar geëist worden. Indien het betreffende boek niet meer verkrijgbaar is, wordt een forfaitair bedrag bepaald door de hoofdbibliothecaris. Aan leden die blijk hebben gegeven van verregaande slordigheid bij het behandelen van uitgeleende of geraadpleegde werken, of die herhaaldelijk de uitleentermijn hebben overschreden of op onrechtmatige wijze uit de bibliotheek hebben genomen, kan het recht om boeken uit te lenen tijdelijk of definitief ontzegd worden.

7. Overgangsmaatregelen en slotbepalingen

Dit reglement treedt in voege vanaf mei 2007. Vanaf deze datum vervalt de geldigheid van alle hiervoor bestaande reglementen.

In specifieke gevallen kan de hoofdbibliothecaris afwijkingen van dit reglement toestaan. Hij/zij hoeft deze afwijkingen niet te verantwoorden tegenover de andere gebruikers van de bibliotheek.

8. Legende

Inhoudsniveau:

groene markering geschikt voor beginners
witte markering geschikt voor gevorderden
paarse markering geschikt voor experts
rode markering werken die niet in aanmerking komen voor uitlening

 

Inhoudskenmerk:

Reeks 0 werken over algemene sterrenkunde
Reeks 100 werken over wiskundige sterrenkunde
Reeks 200 werken over materialen, straling, verenigingen
Reeks 300 werken over het zonnestelsel
Reeks 400 werken over sterren, sterrenstelsels, het universum, astrofysica, kosmologie
Reeks 500 werken over hulpwetenschappen
Reeks 600 werken over waarnemen
Reeks 700 werken over geschiedenis
Reeks 800 werken over ruimtevaart
Reeks 900 werken over pseudo-wetenschappen
Reeks ATL sterrenkundige atlassen en sterrenkaarten
Reeks ATLS-S klassieke atlassen (geografie)
Reeks JEUGD boeken voor jeugdige astronomen in spe

 

Is er iets onduidelijk? Heb je een fout gevonden? Mail ons!